Thứ tư, Ngày: 05/10/2022

Thống kê truy cập

242.398

: 8.457

+ Chức năng: Là đơn vị phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, NCKH bộ khoa; tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống Thư viện trong trường và hệ thống liên thư viện trong cả nước.

+ Nhiệm vụ:             

- Tổ chức, quản lý nhân sự, tài sản thuộc Thư viện.

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với cơ quan có trách nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để phát triển nguồn lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Thực hiện việc bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH của trường; phối hợp với Phòng QLKH & HTQT trong việc thu nhận, lưu giữ các tài liệu trường xuất bản, công trình NCKH các cấp đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu giảng dạy của trường.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là về quyền sở hữu trí tuệ.

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước về trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của nhà trường và pháp luật.

- Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị cơ sở vật chất và các tài sản khác của Thư viện; tiến hành thanh lọc tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

- Tổ chức hội nghị bạn đọc theo định kỳ qua đó nắm bắt nhu cầu hứng thú đọc sách của họ để có kế hoạch bổ sung đúng hướng, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phí và lệ phí phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao, quản lý chặt chẽ và sử dụng kinh phí Thư viện theo quy định.

- Mở rộng giao lưu hợp tác về hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn, tiếp nhận tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực công tác thư viện do Hiệu trưởng giao.